Personas datu aizsardzība

 Agriclub.lv privātuma paziņojums par personas datu apstrādi
 
Šajā privātuma paziņojumā tiek sniegta informācija par Syngenta Polska Sp. z.o.o (turpmāk – Sabiedrība) veikto personas datu apstrādi.

Sabiedrība atzīst, ka personas datu aizsardzība ir svarīga tās klientiem un partneriem, kā arī citiem datu subjektiem (turpmāk - datu subjekti), un apņemas cienīt un aizsargāt katra datu subjekta privātumu.

Šis privātuma paziņojums ir adresēts Jums, mūsu klientiem un partneriem, kā arī Jūsu pārstāvjiem (darbiniekiem un citām pilnvarotām personām, kuras uztur sakarus ar sabiedrību). Ar to Sabiedrība skaidro un informē par to, kā personas dati tiek apstrādāti un kādas ir Jūsu un Jūsu pārstāvju tiesības.

Veicot personas datu apstrādi, Sabiedrība ievēro visus tiesību aktus, kas regulē personas datu aizsardzību, kompetento iestāžu norādījumus, kā arī „Syngenta“ uzņēmumu grupā noteiktos standartus un procedūras, lai nodrošinātu precīzu, godīgu, likumīgu, pārredzamu un drošu personas datu apstrādi.

Personas datu pārvaldnieks – Syngenta Polska Sp.z.o.o., juridiskās personas kods 016320040, Szamocka iela 8, 01-748 Varšava, Polija. Sabiedrība ir iecēlusi par personas datu aizsardzību atbildīgu personu, ar kuru Jūs varat sazināties, izmantojot norādītos kontaktus [email protected].

Personas dati Sabiedrībai tiek sniegti brīvprātīgi. Sabiedrība tos apstrādā, lai Jūs varētu piedalīties Agriclub Lojalitātes programmā.

Personas datu apstrādes mērķis un juridiskais pamats - Agriclub Lojalitātes programmas organizēšana un izpilde, tiešais mārketings, Agriclub Lojalitātes programmas dalībnieku kopienas veicināšana, atsauksmju par Agriclub Lojalitātes programmu iesniegšana, ceļojumu organizēšana. Visos šajos gadījumos personas dati tiek apstrādāti uz juridiskā pamata - ar Jūsu piekrišanu.

Kad Agriclub Lojalitātes programmas Administrators Jums par dalību Agriclub Lojalitātes programmā nodod atbilstošas vērtības balvas, personas dati tiek apstrādāti arī nodokļu aprēķināšanas, samaksas un deklarēšanas nolūkā (juridiskais pamats: juridiskā pienākuma izpilde). 

Sabiedrības apstrādāto personas datu saņēmēji ir Sabiedrības un Agriclub Lojalitātes programmas administratora darbinieki, Sabiedrības ieceltie datu apstrādātāji, kuri sabiedrībai sniedz pakalpojumus (veic darbus) un apstrādā personas datus Sabiedrības, kā datu pārvaldītāja, vārdā, arī datu mitināšanas, saziņas, biļetenu sūtīšanas pakalpojumu sniedzēji, balvu, kas tiek iegādātas par Agriclub Lojalitātes programmas punktiem, pārdevēji, pārvadāšanas pakalpojumu sniedzēji, citas personas, kuras Sabiedrībai un Agriclub Lojalitātes programmas Administratoram sniedz pakalpojumus (veic darbus), ieskaitot Facebook un Google pārvaldnieki, kad tiek izmantoti viņu konti, lai pieslēgtos Lojalitātes programmas kontiem. Tiesību aktos paredzētajos gadījumos, pildot savas saistības, Sabiedrība sniedz Jūsu datus arī attiecīgām valsts iestādēm.

Sabiedrība kārtojamos personas datus uzglabā ne ilgāk, nekā Jūs esat Agriclub Lojalitātes programmas dalībnieks un 6 mēnešus pēc dalības beigām vai līdz Jūsu piekrišanas atcelšanas, tādu periodu, kura laikā datu pārvaldnieks veiks tiešā mārketinga darbību, vai līdz Jūsu iebildumu iesniegšanas, saistībā ar turpmāku personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos, vai līdz piekrišanas atcelšanas. Ceļojumu organizēšanas nolūkā savāktie dati tiks apstrādāti ne ilgāk kā līdz ceļojuma beigām un 1 mēnesi pēc tā. Personas dati tiek glabāti arī likumā noteiktajā termiņā.

Jums ir tiesības pieprasīt, lai Sabiedrība ļautu iepazīties ar Jūsu personas datu apstrādi, lūgt tos labot vai dzēst, vai ierobežot datu apstrādi vai arī tiesības iebilst pret datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

Kad Sabiedrība pārvalda Jūsu pārstāvja personas datus, pamatojoties uz likumīgām interesēm, Jūsu pārstāvis konkrētajā gadījumā ir tiesīgs jebkurā brīdī nepiekrist, ka personas dati, kas attiecas uz viņu, tiktu apstrādāti Sabiedrībā.

Tiesības pieprasīt dzēst datus, tiesības ierobežot datu apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību un tiesības iebilst pret datu apstrādi nav absolūtas, un tiesību akti var paredzēt papildu nosacījumus to īstenošanai.

Ja Jūs uztraucaties par Sabiedrības darbību/bezdarbību, un Jūs uzskatāt, ka iespējams netiek ievērotas šī paziņojuma vai tiesību aktu prasības, Jūs jebkurā brīdi varat sazināties ar Sabiedrību jebkurā Jums ērtā veidā.

Ja neizdodas atrisināt problēmu ar Sabiedrību, Jums ir tiesības vērsties Valsts datu aizsardzības inspekcijā, kas ir atbildīga par personas datu aizsardzības tiesību aktu uzraudzību un kontroli.

Ja nepieciešams, Sabiedrībai ir tiesības atjaunināt iepriekš minēto informāciju.
Atidaryti

Vai Jums ir jautājumi?

Rakstiet mums un mēs sazināsimies
Nepareizi aizpildīts
Uždaryti