Agriclub noteikumi

SYNGENTA AGRICLUB LOJALITĀTES PROGRAMMAS NOTEIKUMI,
KAS IR SPĒKĀ NO 2018.07.01
 
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
 
1.1. Syngenta Agriclub lojalitātes programmu (turpmāk – „Lojalitātes programma“)  organizē Syngenta Polska Sp.z.o.o., reģ.Nr. 016320040, biroja adrese Szamocka iela 8, 01-748 Varšava, Polija (turpmāk teksta 1. un 2. daļā – „Organizators“).
1.2. Lojalitātes programmu administrē slēgtā akciju sabiedrība UAB „Mediapark“, reģistrācijas numurs 302536163, adrese Gedimino pr. 27, LT-01104, Viļņā, Lietuvā (turmpāk tekstā – „Administrators“). Administrators ir atbildīgs par Lojalitātes programmas izpildi, uzturēšanu un problēmu novēršanu, Lojalitātes programmas dalībnieku datu kārtošanu (savākšanu, apstrādi, izmantošanu utt.), Lojalitātes programmas punktu administrēšanu, par Lojalitātes programmas punktiem iegādājamo balvu administrēšanu un to izplatīšanu dalībniekiem, paziņojumu, ieskaitot reklāmas paziņojumus un piedāvājumus par preču iegādi, sūtīšanu un citām darbībām, kas nepieciešamas Lojalitātes programmas pienācīgai darbībai.
1.3. Lojalitātes programma ir Organizatora paredzēta caur Latvijas izplatītājiem pārdodamo augu aizsardzības produktu gala pircējiem, t.i. pilngadīgām fiziskām personām, juridiskām personām, juridiskām personām bez juridiskās personas statusa (ieskaitot reģistrētās sabiedrības), kas nodarbojas ar lauksaimniecisko darbību, kas saistīta ar augkopību Latvijas Republikas teritorijā.
1.4. Lojalitātes programma tiek īstenota Latvijas Republikas teritorijā, ievērojot šos Lojalitātes programmas noteikumus (turpmāk – Noteikumi).
1.5. Oficiālā Programmas tīmekļa vietne www.agriclub.lv.
 
2. LOJALITĀTES PROGRAMMAS NOSACĪJUMI
 
2.1. REĢISTRĀCIJA LOJALITĀTES PROGRAMMĀ
2.1.1. Personas var kļūt par Lojalitātes programmas dalībniekiem (turpmāk – Dalībnieks), aizpildot Lojalitātes programmas Dalībnieka anketu (turpmāk – Anketa), iepazīstoties ar Noteikumiem un tiem piekrītot, piekrītot personas datu apstrādei Noteikumu 3.6.1.1. - 3.6.1.6. p. norādītajiem mērķiem un šos dokumentus iesniedzot tīmekļa vietnē www.agriclub.lv.
2.1.2. Organizatoram ir tiesības neapstiprināt personas reģistrāciju dalībai Lojalitātes programmā, ja Anketa vai piekrišana personas datu apstrādei tika aizpildīta nepilnīgi vai nepareizi.
2.1.3. Programmas dalībnieka statuss tiek piešķirts tikai pēc tam, kad Administrators sniedz apstiprinājumu vismaz vienā no šādiem veidiem:
           2.1.3.1. Ar SMS, kas tiek nosūtīta uz Dalībnieka Anketā norādīto tālruņa numuru; 
           2.1.3.2. Uz Elektronisko pastu, kas norādīts Dalībnieka Anketā;
 
2.2. PROGRAMMAS VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI
2.2.1. Izsakot vēlmi piedalīties programmā vienā no Noteikumu 2.1.1. punktā norādītajiem veidiem, Dalībnieks piekrīt šajos Noteikumos izklāstītajiem dalības Lojalitātes programmā nosacījumiem.
2.2.2. Organizatoram ir tiesības apturēt vai pārtraukt Lojalitātes programmu. Par Lojalitātes programmas pagaidu apturēšanu ilgāk par 14 dienām un par Lojalitātes programmas pārtraukšanu, izņemot gadījumus, kad šādus lēmumus Organizators pieņem tehnisko iemeslu dēļ vai Organizatoram saistošo tiesību aktu dēļ, Organizators informē Lojalitātes programmas Dalībnieku Lojalitātes programmas tīmekļa vietnē www.agriclub.lv un Dalībnieka kontā pietiekami ilgu laiku iepriekš.
2.2.3. Lai izmantotu Lojalitātes programmas sniegtās iespējas, Dalībniekam ir jāiesniedz Administratoram pareiza informācija par sevi. Ja Dalībnieks neatjauno datus (piem., nenorāda mainījušos tālruņa numuru, adresi, kultūraugu platību), Lojalitātes programma attiecībā uz šo Dalībnieku var nedarboties tā, kā to cer Dalībnieks un kā apņemas Administrators. Par datu izmaiņām Dalībniekam jāinformē Lojalitātes programmas Administrators, izmantojot Noteikumos norādītos viņa kontaktus vai savā Lojalitātes programmas kontā.
2.2.4. Pēc pienācīgi aizpildītās Lojalitātes programmas dalībnieka anketas un piekrišanas personas datu apstrādei vienā no Noteikumu 2.1.1. punktā norādītajiem veidiem, Lojalitātes programmas Administrators Dalībniekam nosūta iesācēja komplektu, kas ietver informāciju par Lojalitātes programmu, Lojalitātes programmas noteikumus, balvu katalogu, reklāmas materiālu, pārējo Administratora noteikto informāciju.
2.2.5. Savam Lojalitātes programmas kontam Dalībnieks var pievienoties tīmekļa vietnē www.agriclub.lv, izmantojot savu pieteikšanās informāciju (e-pasta adresi un paroli) vai savu Facebook un Google kontu.
 
2.3. PROGRAMMAS PUNKTU SISTĒMA UN BALVAS
2.3.1. Lojalitātes programmas punkti (turpmāk – Punkti) tiek aprēķināti pamatojoties uz atbalstīto produktu iegādi laika periodā no katra kalendārā gada 1. janvāra līdz 31. decembrim, apstiprinot ar rēķinu kopijām, kuras Dalībnieks Administratoram nosūta ne vēlāk kā nākamā gada 6. janvārī. Punkti tiek uzkrāti Dalībnieka kontā, kuru pārvalda Administrators.
2.3.2. Atbalstīto produktu saraksts ir pieejams tīmekļa vietnē www.agriclub.lv. Atbalstīto produktu sarakstu pārskata Organizators un reizi gadā atjaunina.
2.3.3. Lojalitātes programmas dalībniekam par Lojalitātes programmas produktu iegādi piešķirto Punktu skaits ir:
           2.3.3.1. 10 € (bruto) = 1 punkts standarta produktiem;
           2.3.3.2. 10 € (bruto) = 3 punkti premium produktiem.
2.3.4. Uzkrājot pietiekamu Punktu summu, Dalībnieks var apmainīt daļu vai visus Punktus pret Lojalitātes programmas katalogā norādītajām balvām. Spēkā esošais Lojalitātes programmas katalogs ir pieejams mājas lapā www.agriclub.lv. Punktu aprēķināšana un apmaiņa pret balvām notiek pamatojoties uz www.agriclub.lv sniegto Lojalitātes programmas balvu katalogu. Administratoram nav nepieciešams pastāvīgi Dalībniekam iesniegt spēkā esošo balvu katalogu papīra vai citā formā.
2.3.5. Ja Dalībnieks nosūta atpakaļ iegādātos produktus, viņš nesaņem ne vienu Punktu attiecīgi atgriezto produktu vērtībai. Ja produkti tiek atgriezti pēc punktu piešķiršanas, Punkti atbilstoši atgriezto produktu vērtībai tiek anulēti. Dalībnieks informē Administratoru par produktu, par kuriem bija piešķirti Punkti, atgriešanu viena mēneša laikā no produkta atgriešanas.
2.3.6. Punkti Lojalitātes programmas Dalībniekam tiek piešķirti tikai pēc pienācīgi aizpildīto atbalstīto produktu iegādes dokumentu iesniegšanas. Programmas Administratoram un/vai Organizatoram ir tiesības atteikties pieņemt Lojalitātes programmas dalībnieka nosūtītos dokumentus, ja tajos nav pilnīgas un precīzas informācijas, piemēram, pārdevēja dati (vārds, uzvārds / uzņēmuma nosaukums, adrese), pircēja dati (vārds, uzvārds / uzņēmuma nosaukums, adrese), konta numurs, pārdošanas datums, produktu nosaukumi, produktu daudzumi, neto summa, bruto summa. Ja Administratoram ir pamatotas aizdomas, ka pirkšanu apliecinošajā dokumentā norādītie produkti nav oriģinālie Syngenta kompānijas produkti, Organizatoram ir tiesības atteikties piešķirt Punktus par šiem produktiem.
2.3.7. Lojalitātes programmas Dalībnieku uzkrātie Punkti ir derīgi visā kalendārajā gadā, kurā tika iegādāti pirkumi, un vēl 2 (divus) turpmākos gadus. Pēc šī perioda visi neizmantotie Punkti tiek anulēti. Punktu izmantošanas periods tiek aprēķināts no produktu iegādes dokumentos norādītās produkta iegādes dienas, nevis no Administratora punktu piešķiršanas dienas.
2.3.8. Ja Lojalitātes programma tiek izbeigta, Lojalitātes programmas dalībniekiem būs tiesības apmainīt Punktus pret balvām viena mēneša laikā no Lojalitātes programmas izbeigšanas datuma. Pēc šī perioda neizmantotie Punkti tiks anulēti.
2.3.9. Lai izvēlētos Balvu un noteiktu balvas saņēmēju, Dalībniekam ir jāaizpilda balvas pasūtīšanas veidlapu,  pievienojoties savam Dalībnieka kontam www.agriclub.lv.
2.3.10. Saņemot balvas izņemšanas veidlapu, Administrators atjauno Lojalitātes programmas dalībnieka kontu, atskaitot attiecīgu Punktu summu, kā norādīts balvu katalogā, attiecīgi izvēlētajai balvai.
2.3.11. Balvas tiek sūtītas ar parasto vai kurjerpastu uz balvas izņemšanas veidlapā norādīto adresi 6 nedēļu laikā no balvas izņemšanas veidlapas saņemšanas dienas. Administrators neatbild par nekādiem zaudējumiem vai balvas piegādes aizkavēšanos pasta vai kurjera vainas dēļ vai par slēptajiem balvu defektiem un nesalasāmu vai nepareizu saņēmēja pasta adreses informāciju. Balvas nosūtīšanas izmaksas apmaksā Administrators.
2.3.12. Administratoram ir tiesības mainīt Lojalitātes programmā piedāvājamo balvu veidu un daudzumu, izņemot tās no Lojalitātes programmas vai papildinot ar jaunām, un nav nepieciešams iesniegt Lojalitātes programmas Dalībniekiem jaunu balvu katalogu. Atjauninātu informāciju par balvām Dalībnieks var atrast tīmekļa vietnē www.agriclub.lv. Informācija, kas iesniegta balvu katalogā un mājas lapā www.agriclub.lv, nav komerciāls piedāvājums un Administrators negarantē nepārtrauktu balvu piedāvājumu. Balvu katalogā un mājas lapā www.agriclub.lv esošās fotogrāfijas un parametri ir norādīti tikai informatīviem nolūkiem un tās ne vienmēr atspoguļo visas balvu īpašības. Atsevišķu balvu vērtējums Punktos ir spēkā līdz nākamajai balvu kataloga publicēšanai. Attiecībā uz Balvām, kuras nav iekļautas balvu katalogā, bet kuras ir pieejamas mājas lapā www.agriclub.lv, atjaunināta vērtējuma punktos informācija tiek regulāri iesniegta tajā pašā tīmekļa vietnē.
2.3.13. Noteikumos noteiktajā termiņā neizmantotie Punkti vai Balvas netiek mainītas pret naudu.
 
2.4. CITI NOSACĪJUMI
2.4.1. Ja Dalībnieks ir juridiska persona (uzņēmums, lauksaimniecības uzņēmums utml.), balvu vērtība (neatkarīgi no summas) tiek uzskatīta par darbības ienākumiem. Dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par ienākuma nodokļa samaksu.
2.4.2. Ja Dalībnieks ir fiziska persona (uzņēmējs vai lauksaimnieks), izvēloties Punktus par produktiem, kas iegādāti saistībā ar komercdarbību, un ja atsevišķa balvas, kas tiek iesniegta Lojalitātes programmas dalībniekam pēc Lojalitātes programmas, vērtība pārsniedz 200 eiro, Administrators pirms balvas iesniegšanas aprēķina balvas ienākuma nodokli – t.i. 15% no balvas vērtības, - un to samaksā Lietuvas Republikas likumos noteiktajā kārtībā. Ja atsevišķa balvas, kas tiek iesniegta Lojalitātes programmas dalībniekam pēc Lojalitātes programmas, vērtība nepārsniedz 200 eiro, balva netiek aplikta ar nodokļiem.
2.4.3. Organizatoram ir tiesības mainīt šos Noteikumus bez iepriekšēja paziņojuma Dalībniekam, izņemot Noteikumu grozījumus, kas attiecas uz Lojalitātes programmas Dalībnieku personas datu apstrādi. Šādā gadījumā Organizators informēs Lojalitātes programmas Dalībnieku par izmaiņām noteikumos vismaz 14 dienas iepriekš.
 
3. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

3.1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI      
3.1.1. Veicot datu subjektu personas datu apstrādi (turpmāk – Personas dati) Syngenta Polska Sp.z.o.o., kods 016320040, biroja adrese Szamocka iela 8, 01-748 Varšava, Polija, (turpmāk  teksta daļā par personas datu aizsardzību arī – Pārvaldnieks) ievēro visu tiesību aktu, kas regulē personas datu aizsardzību, kompetento iestāžu norādījumu, kā arī Syngenta uzņēmumu grupā noteiktos standartus un procedūras, kas nodrošina, ka Personas dati tiek apstrādāti precīzi, godīgi, likumīgi, pārredzami un droši.
3.1.2. Pārvaldnieks ir iecēlis par personas datu aizsardzību atbildīgu personu, ar kuru var sazināties, iesniegt pieprasījumus vai pajautāt, izmantojot norādītos kontaktus: e-pasts [email protected], tālr. numurs +371 27 842 722.
3.1.3. Pārvaldnieks atzīst, ka Personas datu aizsardzība ir nozīmīga viņa klientiem un partneriem, kā arī citiem datu subjektiem, un apņemas respektēt un sargāt katra datu subjekta privātumu.
3.1.4. Gadījumos, ja Lojalitātes programmas Dalībnieks ir fiziska persona, kā arī, ja Dalībnieks Organizatoram vai Administratoram iesniedz savu pilnvaroto pārstāvju vai darbinieku personas datus, viņu personas datu apstrādei piemērojami šie Noteikumu, kas attiecas uz personas datu apstrādi. Tie ir arī Organizatora, kā personas datu pārvaldnieka, privātuma paziņojums viņa datu subjektiem.
3.2. Iesniedzot Anketu, Dalībnieks:
3.2.1. arī apliecina, ka iesniegtie personas dati ir pareizi, precīzi, un apņemas nekavējoties pēc to izmaiņām atjaunināt;
3.2.2. arī apliecina, ka Anketā norādītie viņa pārstāvja personas dati tiek nodoti likumīgi, un viņa pārstāvji par to ir informēti;
3.2.3. apņemas nekavējoties iepazīstināt savus pārstāvjus ar šajos Noteikumos norādīto informāciju par viņu personas datu apstrādi.
3.3. Reģistrējoties dalībai Agriclub Lojalitātes programmā, savus un savu pārstāvju personas datus Dalībnieks iesniedz brīvprātīgi. Organizators un Administrators tos apstrādā Noteikumu
3.6.1. punktā norādītajiem mērķiem, lai varētu nodrošināt Dalībnieka dalību Lojalitātes programmā, Dalībniekam sniegt Lojalitātes programmas priekšrocības (ieskaitot personalizēto mārketinga paziņojumu sniegšanu), balvas, sniegt informāciu par Produktiem, par kuriem var piešķirt Punktus, citu ar Programmas izpildi saistīto informāciju, kā arī nodrošināt Dalībnieka un viņa ģimenes locekļu vai citu personu ceļojumus, iespēju Lojalitātes programmas Dalībniekiem dalīties ar fotogrāfijām un izveidot kopienu. Dalībniekam nav pienākuma dot piekrišanu Organizatoram apstrādāt viņa personas datus noteiktajiem mērķiem, tomēr, ja Dalībnieks neiesniedz personas datus, Organizators nevarēs Dalībnieku reģistrēt dalībai Lojalitātes programmā.
3.4. Dalībniekam ir tiesības jebkurā laikā nepiekrist tam, ka viņa personas dati tiktu apstrādāti Noteikumu 3.6.1. punktā norādītajiem mērķiem (izņemot apstrādi, lai aprēķinātu iedzīvotāju ienākumu nodokli, to deklarētu un samaksātu), kā arī atcelt piekrišanu bez jebkādiem ierobežojumiem. Piekrišanas anulēšana neietekmēs uz piekrišanu balstītu datu apstrādes, kas veikta līdz piekrišanas atsaukšanas, likumību. Ja Dalībnieks paziņo, ka nepiekrīt tam, ka viņa personas dati tiek apstrādāti vai anulē doto piekrišanu, viņa dalība Lojalitātes programmā tiek izbeigta nepiekrišanas vai piekrišanas anulēšanas dienā, un uzkrātos Punktus Dalībniekam ir tiesības izmantot 30 dienu laikā no savas dalības Lojalitātes programmā izbeigšanas. Pēc norādītā termiņa beigām neizmantotie Punkti tiks anulēti.
3.5. Dalībnieka pārstāvim ir tiesības nepiekrist viņa personas datu apstrādei konkrētā gadījumā ar viņu saistītu iemeslu dēļ. Šādā gadījumā Organizators par to informē Dalībnieku, kurš apņemas Organizatoram palīdzēt izvērtēt un izlemt, vai šāda Dalībnieka pārstāvja nepiekrišana ir pamatota un vai Dalībnieka pārstāvja datu apstrādei nav pārliecinošu likumīgu iemeslu, kas ir parāki par Dalībnieka pārstāvja interesēm un tiesībām.   
 
3.6 .PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶI
3.6.1. Organizators (Pārvaldnieks) personas datus apstrādā šādiem mērķiem:
           3.6.1.1. Agriclub Lojalitātes programmas organizēšana un izpilde;
           3.6.1.2. Tiešais mārketings;
           3.6.1.3. Agriclub Lojalitātes programmas dalībnieku kopienas veicināšana;
           3.6.1.4. Atsauksmju par Lojalitātes programmu iesniegšana;
           3.6.1.5. Ceļojumu organizēšana;
           3.6.1.6. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšana, deklarēšana un samaksa.
3.6.2. Administrators apstrādā personas datus šādiem mērķiem:
           3.6.2.1. Agriclub Lojalitātes programmas izpilde;
           3.6.2.2. Tiešais mārketings;
           3.6.2.3. Agriclub Tiešais mārketings dalībnieku kopienas veicināšana;
           3.6.2.4. Atsauksmju par Lojalitātes programmu iesniegšana;
           3.6.2.5. Ceļojumu organizēšana;
           3.6.2.6. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšana, deklarēšana un samaksa.
 
3.7. DATU SUBJEKTU KATEGORIJAS UN PERSONAS DATU AVOTI
3.7.1. Personas datu subjektu kategorijas, kuru Personas datus vāc Pārvaldnieks:
           3.7.1.1. Agriclub Lojalitātes programmas Dalībnieki - fiziskas personas;
           3.7.1.2. Agriclub Lojalitātes programmas Dalībnieku pārstāvji - fiziskas personas;
           3.7.1.3. Iepriekšminēto personu ģimenes locekļi un trešās personas (tikai Noteikumu 3.6.2.3. un 3.6.2.5. p. minētajiem mērķiem).
3.7.2. Personas datu avoti:
           3.7.2.1. Personas dati tiek iegūti no datu subjekta - Lojalitātes programmas Dalībnieka;
           3.7.2.2. Personas dati tiek iegūti no datu subjekta - Lojalitātes programmas Dalībnieka ģimenes locekļiem un trešajām personām (tikai Noteikumu 3.6.2.3. un 3.6.2.5. noteiktajiem mērķiem);
           3.7.2.3. Personas dati tiek saņemti ārpus datu subjekta, kad reģistrējoties dalībai Lojalitātes programmā tiek norādīti Dalībnieka pārstāvja Personas dati;
           3.7.2.4. Facebook un Google kontu pārvaldnieki, kad Dalībnieks izmanto šos kontus, lai pievienotos savam Lojalitātes programmas kontam.
 
3.8. PĀRVALDNIEKA KĀRTOJAMIE PERSONU DATI
3.8.1. Lojalitātes programmas, kuru organizē Pārvaldnieks, dalībnieku kārtojamie Personas dati: vārds un uzvārds, personas kods, Agriclub Lojalitātes programmas dalībnieka konta numurs, adrese, e-pasts, tālruņa numurs, kultūraugu platība un struktūra, dati par iegādāto Syngenta Polska Sp.z.o.o. produkciju, Lojalitātes programmā savāktajiem Lojalitātes punktiem un pasūtītajām balvām, to piegādes adresi (kad tā atšķiras no norādītās, kļūstot par Lojalitātes programmas dalībnieku), fotoattēls, personas identitātes dokumenta kopija.
3.8.2. Var būt apstrādāti arī Dalībnieka Facebook un Google kontu pieteikšanās vārds, e-pasta adrese, publiska kontu lietotāja profila informācija, kad tiek izmantoti minētie konti, lai piekļūtu Lojalitātes programmas kontam. Personas datu, kas tiek apstrādāti, apjoms šajā gadījumā ir atkarīgs no konta pārvaldnieka iestatījumiem un paša Dalībnieka kontā sniegtajiem Personas datiem, kurus mēs iesakām rūpīgi pārskatīt pirms izmantojot šādu pieteikšanās metodi.
3.8.3. Lojalitātes programmas Dalībnieka pārstāvja kārtojamie Personas dati: vārds un uzvārds, adrese, e-pasts, tālruņa numurs.
3.8.4. Lojalitātes programmas Dalībnieka ģimenes locekļu un trešo personu kārtojamie Personas dati vārds, uzvārds, personas kods, personas identitātes dokumenta kopija, e-pasta adrese, tālruņa numurs (tikai Noteikumu 3.6.2.5. p. norādītajam mērķim), fotoattēls (tikai Noteikumu 3.6.2.3. p. norādītajam mērķim).
 
3.9. DATU APSTRĀDES PAMATI
3.9.1. Piekrišana, ka Organizators un Pārvaldnieks kārto Lojalitātes programmas Dalībnieka (fiziskas personas) un viņa ģimenes locekļu vai trešo personu Personas datus Agriclub Lojalitātes programmas organizēšanas un izpildes, tiešā mārketinga, Agriclub Lojalitātes programmas dalībnieku kopienas veicināšanas, atsauksmju par Lojalitātes programmu iesniegšanas, ceļojumu organizēšanas nolūkiem;
3.9.2. Organizatora likumīgās intereses, kad Organizators un Pārvaldnieks apstrādā Lojalitātes programmas Dalībnieka pārstāvja Personas datus.
3.9.3. Juridisko saistību izpilde, kad Lojalitātes programmas Dalībniekam (fiziskai personai) iesniedzot balvu, jābūt aprēķināts, deklarēts un samaksāts iedzīvotāju ienākumu nodoklis.
 
3.10. APSTRĀDĀTO DATU SAŅĒMĒJI
3.10.1. Organizatora un Administratora kārtojamo Personas datu saņēmēji:
           3.10.1.1. Organizatora darbinieki;
           3.10.1.2. Administratora darbinieki;
           3.10.1.3. Organizatora datu apstrādātāji, kuri sniedz Organizatoram pakalpojumus (veic darbus) un kārto Personas datus Organizatora, kā datu pārvaldnieka, vārdā;
           3.10.1.4. Valsts nodokļu inspekcija;
           3.10.1.5. Datu hostinga, sakaru, biļetenu sūtīšanas pakalpojumu sniedzēji, balvu, kas tiek iegādātas par Agriclub Lojalitātes programmas punktiem, pārdevēji, pārvadāšanas pakalpojumu sniedzēji, citas personas, kuras Organizatoram un Administratoram sniedz pakalpojumus (veic darbus), ieskaitot Facebook un Google pārvaldniekus, kad tiek izmantoti viņu konti, lai pievienotos Lojalitātes programmas kontam.
 
3.11. DATU APSTRĀDES TERMIŅI
3.11.1. Personas dati tiek apstrādāti ne ilgāk, nekā tas nepieciešams katra konkrēta mērķa sasniegšanai:
           3.11.1.1. Agriclub Lojalitātes programmas organizēšanas un izpildes mērķim – tik ilgi, kamēr datu subjekts ir Lojalitātes programmas loceklis un 6 mēnešus pēc tam vai līdz brīdim, kad atsauc savu piekrišanu personas datu apstrādei;
           3.11.1.2. Tiešā mārketinga nolūkos – tik ilgi, kamēr datu subjekts ir Lojalitātes programmas loceklis un 6 mēnešus pēc tam vai līdz brīdim, kad atsauc savu piekrišanu personas datu apstrādei;
           3.11.1.3. Agriclub Lojalitātes programmas dalībnieku kopienas veicināšanas nolūkos – tik ilgi, kamēr datu subjekts ir Lojalitātes programmas loceklis un 6 mēnešus pēc tam vai līdz brīdim, kad atsauc savu piekrišanu personas datu apstrādei;
           3.11.1.4. Atsauksmju par Lojalitātes programmu iesniegšanas mērķim – tik ilgi, kamēr datu subjekts ir Lojalitātes programmas loceklis un 6 mēnešus pēc tam vai līdz brīdim, kad atsauc savu piekrišanu personas datu apstrādei;
           3.11.1.5. Ceļojumu organizēšanas nolūkos – līdz ceļojuma beigām un 1 mēnesi pēc tā.
           3.11.1.6. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas, deklarēšanas  un samaksas mērķim - likumā noteiktajā termiņā.
 
3.12. DATU SUBJEKTU TIESĪBAS
3.12.1. Dalībniekam un tā pārstāvjiem, kā arī Dalībnieka ģimenes locekļiem un trešām personām, kā datu subjektiem, ir tiesības pieprasīt, lai Organizators ļautu iepazīties ar viņu kārtojamiem personas datiem, pieprasīt tos labot vai dzēst, vai ierobežot datu apstrādi, vai arī tiesības nepiekrist, lai dati tiktu apstrādāti, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.
3.12.2. Tiesības pieprasīt dzēst datus, tiesības ierobežot datu apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību un tiesības nepiekrist datu apstrādei nav absolūtas, un šie Noteikumi, kā arī tiesību akti paredz papildu nosacījumus to īstenošanai.
3.12.3. Pieņemot, ka iespējami netiek ievērotas personas datu aizsardzību regulējošo  tiesību aktu prasības, jebkurā brīdī var vērsties pie Organizatora (tieši vai ar Administratora starpniecību) jebkurā ērtā veidā www.agriclub.lv aizpildot pieprasījuma veidlapu vai izmantojot šajos Noteikumos norādītos Organizatora vai Administratora kontaktus. Datu subjektu pieprasījumus izskata un  pieprasījumus pieņem Organizators. Administratoram iesniegtais pieprasījums visos gadījumos tiks iesniegts Organizatoram.
3.13. Ja neizdodas atrisināt jautājumu ar Organizatoru, datu subjektam ir tiesības vērsties Valsts datu aizsardzības inspekcijā, kas ir atbildīga par personas datu aizsardzību regulējošu tiesību aktu uzraudzību un kontroli.
 
Atidaryti

Vai Jums ir jautājumi?

Rakstiet mums un mēs sazināsimies
Nepareizi aizpildīts
Uždaryti