Noteikumi

 SYNGENTA Agriclub 2013 Noteikumi
1. Šie noteikumi, turpmāk tekstā „Noteikumi”, nosaka lojalitātes programmas AGRICLUB, turpmāk tekstā “Programma”, nosacījumus.
2. Programmu īsteno Syngenta Polska Sp. z o.o (reģistrācijas Nr. KRS 0000017224, Nod. maksātaja Nr.: 522-25-48-445, Powązkowska 44, 01-797 Varšava, Polija), turpmāk tekstā „Organizators”.
3. Programmas Administrators ir UAB Gaumina, (Reģistrācijas Nr. 224497630, Goštauto 40B, LT – 01112, Viļņa, Lietuva), turpmāk tekstā „Administrators”. Organizators patur tiesības mainīt Administratoru par to iepriekš brīdinot Programmas dalībniekus. Visi paziņojumi būs pieejami www.agriclub.lv un nosūtīti uz Programmas dalībnieku norādītajiem e-pastiem.
4. Ar 2013. gada 1. septembri ir pieejama Programmas oficiālā mājaslapa – www.agriclub.lv – un visa informācija, kas minēta Noteikumu 10., 22., 25. punktā, ir apskatāma šajā mājaslapā.
5. Administrators ir atbildīgs par Programmas darbību, tajā skaitā pieteikumu pieņemšanu, reģistrāciju un uzglabāšanu, kā arī saziņu ar Programmas dalībniekiem, balvu iegādi un to nogādāšanu Programmas dalībniekiem.
6. Programma paredzēta Syngenta Polska Sp. z o.o. (ar Latvijas izplatītāju starpniecību) pārdoto produktu gala pircējiem, t.i. juridiskām personām (ieskaitot personālsabiedrības), kuras nodarbojas ar lauksaimniecību, kas ietver labības audzēšanu Latvijas Republikas teritorijā un Programma veicina Latvijas Republikas teritorijā veiktos pirkumus. Noteikumu pielikumos Nr. 1 un 2. ir norādītas preces, par kurām iespējams saņemt punktus, kā arī norādīti pilnvarotie preču izplatītāji.
7. Programmas adresātam tiek piešķirts Programmas dalībnieka statuss tikai pēc tam, kad tas ir saņēmis Noteikumu 12.punktā minēto sākuma komplektu.
8. Programmas adresātiem ir iespējams kļūt par Agriclub biedriem (Programmas dalībniekiem), gadījumā, ja viņi ir izteikuši šādu vēlmi, izlasījuši Noteikumus un apņēmušies tos ievērot, kā arī pienācīgi aizpildījuši pieteikuma veidlapu (pilnībā, ieskaitot informāciju par viņu saimniecības teritoriju), kā arī nosūtījuši uz adresi: Syngenta, Agriclub, Atmodas iela 19-251, Jelgava, LV-3007
9. Pievienojoties Programmai, Programmas dalībnieks piekrīt Programmā norādītajiem dalības nosacījumiem un noteikumiem, kurus paredz Noteikumi. Programmas dalībnieka pārstāvim, kurš rīkojas Programmas dalībnieka interesēs, jābūt pienācīgi pilnvarotam un jāapliecina tas Administratoram.
10. Organizators patur tiesības vienpusēji mainīt Programmas Noteikumus, par to iepriekš nebrīdinot, ja šīs izmaiņas neietekmē Programmas dalībnieku personas datu apstrādi. Organizators ir tiesīgs pārtraukt vai atcelt Programmu, par to iepriekš nebrīdinot. Organizators apņemas informēt Programmas dalībniekus ar mājaslapas www.agriclub.lv vai Programmas dalībnieku norādīto e-pastu starpniecību, ja nepieciešama Programmas dalībnieku informēšana.
11. Programmas dalībnieki apņemas informēt Administratoru 14 dienu laikā par jebkādām pieteikuma veidlapā norādītās informācijas izmaiņām. Programmas dalībnieki ir pilnībā atbildīgi par nepareizas informācijas un kontaktinformācijas uzrādīšanu pieteikumā formā, kas minēta Noteikumu 8.punktā.
12. Kad Administrators ir saņēmis pienācīgi aizpildītu pieteikuma veidlapu, kas minēta Noteikumu 8.punktā, Administrators izsūta Programmas dalībniekam sākuma komplektu, kurā iekļauta informācija un reklāmmateriāli, ieskaitot Noteikumus, balvu katalogu, Programmas dalības karti ar individuālu kartes numuru, kā arī kartes PIN kodu (individuālais kartes numurs un PIN kods kalpo par lietotājvārdu un piekļuves paroli, lai piekļūtu mājaslapā esošajai Programmas dalībnieka informācijai).
13. Programma ir spēkā Latvijas Republikas teritorijā. Programma darbību uzsāk 2013.gada 1.jūlijā, taču pirkumi, kas veikti kopš 2013.gada 1.janvāra, arī var piedalīties Programmā, ja vien Programmas dalībnieks iesniedz pirkuma čeku. Programma ir spēkā līdz paziņojumam par tās izbeigšanu.
14. Punktus aprēķina par katra kalendārā gada ietvaros laika periodā no 1.janvāra līdz 31.decembrim iegādātajiem produktiem, ko apstiprina rēķinu kopijas, kuras Programmas dalībnieks nosūta Administratoram ne vēlāk kā līdz katra nākamā gada 6.janvārim (ņemot vērā datumu uz aploksnes/faksa). Punkti tiek uzkrāti Programmas dalībnieku kontos, kurus uztur Administrators. Programmas dalībnieks apņemas izdzēst vai aizkrāsot visu informāciju, kas attiecas uz precēm, kuras nav norādītas Noteikumu pielikumā Nr.1. Par pamatu punktu aprēķināšanai var kalpot arī Syngenta Izplatītāja sagatavota un parakstīta Programmas dalībnieka pirkumu specifikācija. Šādā specifikācijā jāiekļauj: Programmas dalībnieka adrese, izplatītāja/mazumtirgotāja adrese, pavadzīmes apmaksas datums, pavadzīmes numurs, katra iegādātā produkta daudzums.
15. Punktu skaits ir atkarīgs no iegādāto produktu daudzuma. Iegūtie punkti par katru iegādātā produkta litru vai kilogramu norādīti pielikumā Nr.1 katram produktam atsevišķi. Programmas dalībnieks nesaņem punktus gadījumā, ja Programmas dalībnieks ir pārkāpis Noteikumu 14. punktu.
16. Sakrājot noteiktu punktu skaitu, Programmas dalībnieks var iemainīt dažus vai visus punktus pret balvām, kas norādītas balvu katalogā.
17. Ja Programmas dalībnieks atgriež Programmā iekļautos produktus, Programmas dalībnieks nesaņem punktus, kas atbilst iegādāto un atgriezto preču vērtībai. Ja prece atgriezta pēc tam, kad Programmas dalībnieks saņēmis punktus, punkti, kas atbilst atgriezto preču vērtībai, tiek anulēti. Programmas dalībnieks apņemas informēt Administratoru par to preču atgriešanu, par kuriem tika piešķirti punkti, viena mēneša laikā no preču atgriešanas.
18. Administrators patur tiesības nepieņemt Programmas dalībnieka iesūtīto dokumentu kopijas, ja tajās nav iekļauta pilnīga un precīza informācija: informācija par pārdevēju (vārds un uzvārds/nosaukums, adrese), informācija par pircēju (vārds un uzvārds/nosaukums, adrese), pavadzīmes numurs, pirkuma datums, preču nosaukumi un to daudzums.
19. Programmas dalībnieka sakrātie punkti ir derīgi kalendārā gada ietvaros kopš pirkuma veikšanas un papildus 2 (divus) nākamos gadus. Pēc šī perioda beigām visi neizmantotie punkti tiks anulēti. Punktu izmantošanas sākuma datums ir preces iegādes datums, kas minēts pavadzīmju kopijās, nevis datums, kurā Administrators piešķīris punktus.
  20. Programmas dalībnieks nav tiesīgs nodot punktus citām personām.
21. Pēc Programmas darbības izbeigšanas, Programmas dalībnieki ir tiesīgi apmainīt sakrātos punktus pret balvām mēnesi pēc Programmas izbeigšanas datuma. Pēc šī perioda, visi punkti, kuri netika izmantoti, tiek anulēti.
22. Lai izvēlētos balvu un norādītu balvas saņēmēju, ar e-pasta palīdzību vai tiešsaistē www.agriclub.lv mājaslapā, Programmas dalībniekam ir jāiesūta balvu saņemšanas veidlapa (veidlapa iekļauta Agriclub materiālos) Administratoram. Balvām, kuras nav iekļautas dalvu katalogā, bet ir norādītas tikai mājaslapā www.agriclub.lv, dalvu saņemšanas veidlapa var tikt nosūtīta tikai tiešsaistē, izmantojot mājaslapu.
23. Pēc tam, kad Administrators ir saņēmis balvu saņemšanas veidlapu, tas atjauno Programmas dalībnieka kontu, samazinot Programmas dalībnieka uzkrāto punktu skaitu par apmēru, kāds norādīts balvu katalogā attiecībā uz izvēlēto balvu.
24. Balvas nosūta ar pasta vai kurjera pakalpojumu sniedzēja palīdzību uz balvu saņemšanas veidlapā norādīto adresi 6 (sešu) nedēļu laikā no balvu saņemšanas veidlapas saņemšanas. Administrators nav atbildīgs par balvai radītiem bojājumiem vai tās piegādes aizkavēšanos, ja tas noticis pasta vai kurjera pakalpojumu sniedzēja vainas dēļ, vai apslēptiem defektiem balvā, kā arī dēļ neskaidras vai nepareizas balvas saņēmēja norādītās adreses. Administrators apmaksā balvas nosūtīšanas izmaksas.
25. Administrators patur tiesības mainīt Programmas piedāvāto balvu veidu un daudzumu – izņemt balvas no Programmas un pievienot jaunas balvas, nepiedāvājot Programmas dalībniekiem jaunu balvu katalogu. Atjaunotā informācija par balvām ir pieejama www.agriclub.lv. Balvu katalogā un mājaslapā - www.agriclub.lv – pieejamā informācija nav uzskatāma par tirdzniecības piedāvājumu, kā arī Administrators negarantē piedāvāto balvu pastāvīgu pieejamību. Balvu katalogā un mājaslapā – www.agriclub.lv – pieejamie attēli un parametri ir izmantojami tikai informācijas nolūkos, un tiem nav obligāti detalizēti jāatspoguļo visas balvu īpašības. Balvu novērtējums punktos ir spēkā līdz nākamā balvu kataloga izdošanai. Balvām, kuras nav norādītas Balvu katalogā un kuras ir norādītas tikai mājaslapā - www.agriclub.lv – atjaunotā punktu vērtība tiek pastāvīgi norādīta šajā mājaslapā.
26. Naudas ekvivalents par neizmantotiem punktiem vai balvas vietā netiek izmaksāts.
27. Saņemto balvu vērtība (neatkarīgi no daudzuma) ir uzskatāma par ienākumu. Programmas dalībnieks uzņemas atbildību par to nodokļu nomaksu, kas saistīti ar šo ienākumu.
28. Pievienojoties Programmai, Programmas dalībnieki piekrīt Organizatora un Administratora veiktajai personas datu apstrādei mārketinga nolūkiem un Programmas īstenošanas nolūkiem (ar Organizatora Lietuvas pārstāvniecības starpniecību, Syngenta Agro Services AG C.R.O.). Katrs Programmas dalībnieks ir tiesīgs kontrolēt tā personas datu apstrādi, t.sk. piekļūt tā datiem, papildināt, atjaunot vai izlabot tos. Ikviens Programmas dalībnieks apņemas uzrādīt pieteikuma veidlapā Programmai nepieciešamos personas datus. Pieteikuma veidlapā nepieciešamie dati ir atzīmēti šādi: “*”. Ja Programmas dalībnieks nesniedz nepieciešamos datus, Programmas dalībnieks neiegūst tiesības piedalīties Programmā.
29. Bez tam katrs Programmas dalībnieks ir tiesīgs iebilst pret tā personas datu apstrādi, ko veic Programmas sadarbības partneri un citas piesaistītās personas mārketinga darbību nolūkos, un tās tālāku atklāšanu citiem operatoriem. Katrs Programmas dalībnieks patur tiesības rakstiski pieprasīt, norādot atbilstošu pamatojumu, lai Programmas sadarbības partneri un citas piesaistītās personas pārstāj veikt tā personas datu apstrādi saistībā ar Programmas dalībnieka īpašo situāciju. Personas dati tiek norādīti brīvprātīgi. Programmas dalībnieki piekrīt saņemt komerciālus paziņojumus ar e-pasta starpniecību uz to norādītajiem e-pastiem un ar īsziņas starpniecību uz to norādītajiem mobilā tālruņa numuriem. Programmas dalībnieka apliecinājums par to ir uzskatāms par pieteikuma veidlapas daļu.
30. Programmas dalībnieks apņemas neizpaust tā paroli un lietotājvārdu trešajām personām.
31. Organizators un Administrators neuzņemas atbildību par Programmas dalībnieku nepareizu elektronisko līdzekļu izmantošanu komunikācijas nolūkos, ieskaitot:
31.1. par gadījumiem, kad kāda trešā persona ir ieguvusi Programmas dalībnieka paroli vai lietotājvārdu, neatkarīgi no iemesla (piemēram, lietotājs ir izpaudis tā paroli vai lietotājvārdu trešajai personai, parole vai lietotājvārds ir nozaudētas vai trešā persona ir atšifrējusi Programmas dalībnieka paroli vai lietotājvārdu),
31.2. par trešo personu nelikumīgām darbībām, ieskaitot Programmas dalībnieka datorsistēmas sabojāšanu, ielaušanos tajā vai datorvīrusu iekļūšanu.
32. Administrators ir tiesīgs anulēt Programmas dalībniekam piešķirtos punktus un izslēgt Programmas dalībnieku no Programmas, ja tiek konstatēts, ka tas veicis krāpšanu vai citas pretlikumīgas darbības.
33. Organizators un Administrators norāda, ka, neskatoties uz to centieniem nodrošināt, ka ar elektronisko līdzekļu starpniecību nosūtītā informācija ir precīza, tie negarantē vai tie neuzņemas atbildību par jebkurām kļūmēm servera darbībā, uz kura atrodas mājaslapa, e-pastu serveru un citu tehnisko līdzekļu darbībā, kuri tiek izmantoti šādas komunikācijas nolūkiem, ja šādas kļūmes radījušas nepatiesas informācijas nosūtīšanu.
34. Šaubu gadījumā attiecībā uz dokumentiem, kuri apstiprina pirkumus, par kuriem Programmas dalībnieks ir saņēmis punktus vai par kuriem tas saņems punktus, Administrators patur tiesības lemt par punktu vai balvas piešķiršanu, pamatojoties uz Programmas dalībnieka finanšu un grāmatvedības informācijas pārbaudi Programmas dalībnieka telpās. Administrators apņemas neizpaust pārbaudes laikā iegūto informāciju trešajām personām un šī informācija uzskatāma par konfidenciālu.
35. Noteikumi pieejams Administratora birojā un mājaslapā – www.agriclub.lv.
 
Pielikums Nr. 1. – piedāvāto preču un tiem atbilstošo punktu saraksts.
Pielikums Nr. 2. – pilnvarotu izplatītāju saraksts.
 
Atidaryti

Vai Jums ir jautājumi?

Rakstiet mums un mēs sazināsimies
Nepareizi aizpildīts
Uždaryti